O UVO­ZU SR­P­SKOG FI­ATA

KA­ZAH­S­TAN OD­LU­ČU­JE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ka­zah­s­tan će po­no­vo raz­mo­tri­ti zah­tjev Sr­bi­je za iz­voz 5000 Fi­ato­vih auto­mo­bi­la na tr­ži­šte Ca­rin­ske uni­je, u Ru­si­ju, Ka­zah­s­tan i Bje­lo­ru­si­ju, iz­ja­vio je sr­p­ski mi­nis­tar tr­go­vi­ne, tu­riz­ma i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja Ra­sim Lja­jić na­kon raz­go­vo­ra s pre­mi­je­rom Ka­zah­s­ta­na Ka­ri­nom Ma­si­mo­vim. “Ka­zah­s­tan je do sa­da bio je­di­na zem­lja ko­ja se to­me pro­ti­vi­la jer su hj­te­li za­šti­ti­ti do­ma­ću pro­izvod­nju. Pre­mi­jer Ka­zah­s­ta­na nam je obe­ćao da će još jed­nom raz­mo­tri­ti zah­tjev i uči­ni­ti sve što mo­že da od­lu­ka ove zem­lje bu­de po­zi­tiv­na”, re­kao je Lja­jić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.