Proš­le go­di­ne iz­vez­li hra­nu vri­jed­nu 2,8 mi­li­jar­di do­la­ra

Po­ljo­pri­vre­da u sr­p­skom BDP-u su­dje­lu­je sa 10%

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Uku­pan iz­voz sr­p­skih po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da proš­le go­di­ne do­seg­nuo je 2,85 mi­li­jar­di do­la­ra, dok je uvoz iz­no­sio sa­mo 1,4 mi­li­jar­de do­la­ra, iz­ja­vio je Mi­ros­lav Mi­le­tić, pot­pred­sjed­nik Gos­po­dar­ske ko­mo­re Sr­bi­je. “Taj bi od­nos bio još bo­lji kad bi struk­tu­ra iz­vo­za iš­la pre­ma fi­nal­nim pro­izvo­di­ma, a struk­tu­ra uvo­za sa­mo za ono što je nuž­no za repro la­nac”, re­kao je Mi­le­tić za tjed­nik NIN. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, pro­ci­je­nje­na vri­jed­nos­ti po­ljo­pri­vred­ne pro­izvod­nje u Sr­bi­ji je oko 6,6 mi­li­jar­di do­la­ra, a re­al­ni po­ten­ci­jal je oko 10 mi­li­jar­di do­la­ra. Po­ljo­pri­vred­ni sek­tor već go­di­na­ma u BDP-u su­dje­lu­je pro­sječ­no s oko 10%. Mi­li­tić je spo­me­nuo i sank­ci­je ko­je je Za­pad uveo Ru­skoj Fe­de­ra­ci­ji, te je objas­nio da je zbog to­ga doš­lo do vi­ško­va po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da u EU i pa­da ci­je­na, što je utje­ca­lo i na tr­ži­šze Cef­ta ze­ma­lja. ”To se na na­še pro­izvo­de odra­zi­lo ta­ko da je sma­njen po­ten­ci­jal iz­vo­za na ta tr­ži­šta”, re­kao je pot­pred­sjed­nik Gos­po­dar­ske ko­mo­re Sr­bi­je.

PD

Pro­ci­je­nja­na vri­jed­nost po­ljo­pri­vred­ne pro­izvod­nje u Sr­bi­ji iz­no­si 6,6 ml­rd. do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.