Iran že­li pri­va­ti­zi­ra­ti ci­je­lu auto­mo­bil­sku in­dus­tri­ju

Pred­sjed­nik H. Ro­ha­ni dao ja­san sig­nal

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Te­he­ran Iran­ski pred­sjed­nik Ha­san Ro­ha­ni pos­lao je u uto­rak naj­jas­ni­ji sig­nal da je spre­man snaž­no otvo­ri­ti iran­sko gos­po­dar­stvo.

Pred­sjed­nik je u uto­rak ti­je­kom kon­fe­ren­ci­je u Te­he­ra­nu iz­ja­vio ka­ko iran­ska auto­mo­bil­ska in­dus­tri­ja mo­ra bi­ti u pot­pu­nos­ti pri­va­ti­zi­ra­na da bi bi­la glo­bal­no kon­ku­rent­na. Ina­če, kon­ku­rent­nost ta­moš­nje auto­mo­bil­ske in­dus­tri­je na glo­bal­noj ra­zi­ni je­dan je od ci­lje­va vla­de u Te­he­ra­nu.

Dr­ža­va tre­nut­no kon­tro­li­ra vlas­niš­tvo nad pri­bliž­no po­lo­vi­com auto­mo­bil­ske in­dus­tri­je. O sna­zi te gos­po­dar­ske gra­ne do­volj­no go­vo­ri či­nje­ni­ca da je to dru­gi sek­tor po važ­nos­ti, od­mah na­kon naf­t­ne in­dus­tri­je. Me­đu­tim, auto­mo­bi­li ko­ji iz­la­ze s tra­ka iran­skih pro­izvo­đa­ča uglav­nom su zas­ta­rje­li.

Pre­ma Ro­ha­ni­je­vom miš­lje­nju, iran­ska auto­mo­bil­ska in­dus­tri­ja tre­ba­la bi čvr­š­će su­ra­đi­va­ti sa za­pad­nim pro­izvo­đa­či­ma ka­ko bi po­bolj­ša­la kva­li­te­tu svo­jih pro­izvo­da. To ne bi tre­bao bi­ti pro­blem jer je iran­ski auto­mo­bil­ski sek­tor je­dan od naj­a­trak­tiv­ni­jih sek­to­ra za stra­ne inves­ti­to­re. Pod­sje­ti­mo, fran­cu­ski pro­izvo­đač PSA Pe­uge­otCi­troën u si­ječ­nju je pot­pi­sao ugo­vor o za­jed­nič­kom ula­ga­nju s naj­ve­ćim iran­skim pro­izvo­đa­čem Iran Kho­dro.

Dvi­je kom­pa­ni­je ima­ju du­go­go­diš­nju po­vi­jest su­rad­nje ko­ja je pre­ki­nu­ta 2012. zbog uvo­đe­nja sank­ci­ja Ira­nu zbog nje­go­va nuk­le­ar­nog pro­gra­ma. Uki­da­nje sank­ci­ja po­čet­kom ove go­di­ne ob­nov­lje­ne su i os­ta­le ve­ze inozemnih auto­mo­bil­skih kom­pa­ni­ja s go­le­mim iran­skim tr­ži­štem. “Na­ši pro­izvo­đa­či mo­ra­ju bi­ti svjet­ske kla­se i su­ra­đi­vat će­mo sa stra­nim pro­izvo­đa­či­ma ka­ko bi bi­li pri­sut­ni na svjet­skom tr­ži­štu”, do­dao je Ro­ha­ni, a pre­no­si Re­uters.

IRAN­SKI PRO­IZVO­ĐA­ČI MO­RA­JU BI­TI SVJET­SKE KLA­SE, NAJ­A­VIO JE PRED­SJED­NIK HA­SAN ROHAN

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.