Cro­atia osi­gu­ra­nje

Ne­to do­bit 45,8 mil. kn

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Cro­atia osi­gu­ra­nje os­tva­ri­lo je la­ni bru­to do­bit 67,1 mil. kn, a na­kon po­re­za 45,8 mil. kn. Po ukup­no za­ra­ču­na­toj pre­mi­ji od 2,31 ml­rd. kn, 1,2% ve­ćoj ne­go 2014., pr­vi su na tr­ži­štu s udje­lom 26,5%. Uklju­či li se u pre­mi­ju Cro­atia zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje, tr­žiš­ni udio ras­te na 29%. Is­ti­ču da su pre­ki­nu­li vi­še­go­diš­nji trend pa­da tr­žiš­nog udje­la. Ci­je­la gru­pa pre­mij­ski je ras­la 3,5%, na 2,97 ml­rd. kn. Za­ra­ču­na­ta pre­mi­ja ne­ži­vot­nih osi­gu­ra­nja iz­no­si im 1,79 ml­rd. kn i ni­ža je 6,2% ne­go u is­tom raz­dob­lju 2014., što je re­zul­tat pa­da ci­je­na u obvez­nom auto­osi­gu­ra­nju zbog li­be­ra­li­za­ci­je tr­ži­šta. U ži­vot­nom osi­gu­ra­nju pre­mi­ja je ras­la 40,1%, na 513,5 mil. kn.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.