Pro­past biv­šeg di­va

Inves­ti­tor iz BiH že­li pre­uze­ti dio FAP-a

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Oko 600 rad­ni­ka FAP-a u štraj­ku je već tje­dan da­na, tra­že­ći da im se ri­je­ši pi­ta­nje is­pla­te za­os­ta­lih pla­ća i upis sta­ža. U sr­p­skom Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva tvr­de da pos­to­ji je­dan inves­ti­tor iz BiH za­in­te­re­si­ran za kup­nju di­je­la biv­šeg auto­mo­bil­skog di­va. Rad­ni­ci su us­pje­li u zah­tje­vu da do­bi­ju no­vog di­rek­to­ra, ko­jeg će, za­jed­no s lo­kal­nom vlaš­ću, sa­mi pred­lo­ži­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.