Pus­to­lov­ni tu­ri­zam u Are­ni

Me­đu­na­rod­ni sa­jam

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

Zagreb Pr­vi me­đu­na­rod­ni sa­jam pus­to­lov­nog tu­riz­ma In­ter­na­ti­onal Adven­tu­re Expo odr­žat će se od 11. do 13. ožuj­ka u za­gre­bač­koj Are­ni u or­ga­ni­za­ci­ji tvrt­ke Ja­dran­ski ski­pe­ri. To je pr­vi ta­kav do­ga­đaj u Eu­ro­pi ko­ji okup­lja pru­ža­te­lje us­lu­ga pus­to­lov­nog tu­riz­ma i or­ga­ni­za­to­re pu­to­va­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.