Kre­će pri­va­ti­za­ci­ja Lu­ke No­vi Sad

Ula­ga­či No­vo­sad­ska lu­ka je­di­na je u Sr­bi­ji u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu dr­ža­ve ko­ja ni­je pri­va­ti­zi­ra­na

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Sr­p­sko Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva po­zva­lo je inves­ti­to­re da do 30. ožuj­ka dos­ta­ve pi­sma o za­in­te­re­si­ra­nos­ti za pri­va­ti­za­ci­ju Lu­ke No­vi Sad. To je je­di­na lu­ka u Sr­bi­ji u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu dr­ža­ve (99,6 pos­to) ko­ja ni­je pri­va­ti­zi­ra­na, iako je to po­ku­ša­no 2009. go­di­ne. Ta­da je pos­tu­pak pri­va­ti­za­ci­je za­us­tav­ljen, na­kon što su mu se us­pro­ti­vi­li Grad No­vi Sad i ta­daš­nje Iz­vr­š­no vi­je­će AP Voj­vo­di­ne.

U jav­nom po­zi­vu, ko­ji je objav­ljen 29. ve­lja­če na in­ter­net stra­ni­ci Mi­nis­tar­stva pri- vre­de, inves­ti­to­ri su po­zva­ni da u svom pi­smu o za­in­te­re­si­ra­nos­ti za Lu­ku No­vi Sad pred­lo­že i mo­del pri­va­ti­za­ci­je u skla­du sa Za­ko­nom o pri­smo va­ti­za­ci­ji, in­di­ka­tiv­nu ci­je­nu, inves­ti­cij­ski pro­gram, ok­vir­ni plan pos­lo­va­nja i broj za­pos­le­nih na neo­dre­đe­no vri­je­me. “Ne­ma­mo ko­men­tar. Ni- upu­će­ni”, za Po­li­ti­ku je re­kao di­rek­tor Lu­ke No­vi Sad Alek­san­dar Mi­lo­van­čev, ina­če duž­nos­nik no­vo­sad­skog SNS-a. On se la­ni po­hva­lio da je Lu­ka is­pla­ti­la dr­ža­vi 6,2 mi­li­ju­na di­na­ra za di­vi­den­de, ocje­nju­ju­ći da je to znak do­brog pos­lo­va­nja, a da se dav­no ni­je do­go­di­lo da to ura­di ne­ko po­du­ze­će u vlas­niš­tvu dr­ža­ve. Lu­ka od proš­le je­se­ni ima sta­tus luč­nog ope­ra­te­ra, a ti­me je po ri­je­či­ma Mi­lo­van­če­va do­bi­ve­na po­t­vr­da da su is­pu­nje­ni svi uvje­ti ko­je je dr­ža­va pro­pi­sa­la za pos­lo­va­nje u toj dje­lat­nos­ti.

PD

Lu­ka od proš­le je­se­ni ima sta­tus luč­nog ope­ra­te­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.