PRO­MET NA KO­PA­ONI­KU

OVE SE­ZO­NE 16% VE­ĆI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Za tri mje­se­ca ski­ja­ške se­zo­ne u ski­ja­škom cen­tru Ko­pa­onik os­tva­ren je za 16% ve­ći pro­met u od­no­su na is­to raz­dob­lje pret­hod­ne go­di­ne, što je naj­bo­lji pos­lov­ni re­zul­tat do­sad, pri­op­ći­la su Ski­ja­li­šta Sr­bi­je. Ve­lja­ča 2016. go­di­ne bo­lja je od is­tog mje­sec 2015. za čak 10%. Od po­čet­ka se­zo­ne, ko­ja je na Ko­pa­oni­ku po­če­la kra­jem stu­de­no­ga, do da­nas pro­da­no je vi­še od 140.000 ski­ja­ških ka­ra­ta, a os­tva­re­no je vi­še od 3,5 mi­li­ju­na vož­nji ži­ča­rom. Proš­li vi­kend bio je vr­lo po­sje­ćen, pa je na sta­za­ma ovog ski­ja­škog cen­tra ski­ja­lo vi­še od 12.000 oso­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.