KU­PU­JE U INO­ZEM­S­TVU

KAP PR­VI PUT SVU STRU­JU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Kom­bi­nat alu­mi­ni­ja Pod­go­ri­ca (KAP) vi­še se ne ops­krb­lju­je elek­trič­nom ener­gi­jom pre­ko Mon­te­ne­gro bo­nu­sa, od­nos­no Elek­tro­pri­vre­de Cr­ne Go­re (EPCG). Ve­se­lin Pe­jo­vić, vlas­nik KAP-a, re­kao je za TVCG da je nje­go­va kom­pa­ni­ja sklo­pi­la ugo­vor sa slovačkom tvot­kom LE Tra­ding zbog vi­so­ke ci­je­ne stru­je ko­ju je KAP pla­ćao u Cr­noj Go­ri. KAP sa­da pla­ća 35 eura po me­ga­vat­sa­tu. To je pr­vi put od os­ni­va­nja KAP-a pri­je 46 go­di­na da se pot­pu­no ops­krb­lju­je stru­jom iz ino­zem­s­tva.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.