2,55 MI­LI­JU­NA PUT­NI­KA

AIR SERBIA PRE­VEZ­LA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Air Serbia, sr­p­ska na­ci­onal­na zrač­na kom­pa­ni­ja, proš­le go­di­ne je pre­vez­la 2,55 mi­li­ju­na put­ni­ka, što je po­ve­ća­nje od 11% u od­no­su na 2014. go­di­nu, kao i zna­ča­jan do­pri­nos re­kord­nim ope­ra­tiv­nim re­zul­ta­ti­ma Aero­dro­ma Ni­ko­la Tes­la. Proš­le go­di­ne Air Serbia je una­pri­je­di­la svo­ju re­gi­onal­nu mre­žu li­ni­ja i oba­vi­la 32.384 le­ta, na ko­ji­ma je pre­đe­no 29,5 mi­li­ju­na ko­lo­me­ta­ra. Ka­pa­ci­tet kom­pa­ni­je Air Serbia za pri­je­voz put­ni­ka po­već an je za 3%, a pro­sječ­na is­ko­ri­šte­nost ka­pa­ci­te­ta iz­no­si­la je 71%, u od­no­su na 67% u 2014. go­di­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.