Grč­ka do­bi­va 700 mil. eura za mi­gran­te

Za­okret Bruxel­les pre­us­mje­rio no­vac iz fon­do­va za po­moć u ka­tas­tro­fa­ma

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - MA­RIA MRVELJ

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja u sri­je­du je pred­lo­ži­la da se no­vac iz fon­do­va na­mi­je­nje­nih za po­moć u slu­ča­ju ka­tas­tro­fa iz­van Eu­rop­ske uni­je pre­us­mje­ri u rje­ša­va­nje mi­grant­ske kri­ze. Uko­li­ko se pri­jed­log odo­bri, no­vac će bi­ti pos­lan u Grč­ku, gdje 7000 mi­gra­na­ta če­ka na gra­ni­ci s Ma­ke­do­ni­jom i one­mo­gu­ćen im je nas­ta­vak pu­ta pre­ma za­pad­noj Eu­ro­pi. Pro­gram Eu­rop­ske ko­mi­si­je za hit­ne slu- ča­je­ve obič­no je na­mi­je­njen za po­moć u kon­flik­t­nim zo­na­ma Afri­ke i Bli­skog is­to­ka, a pre­us­mje­ra­va­nje nov­ca po­ka­zu­je ka­ko EU po­či­nje ko­ris­ti ne­ko­nven­ci­onal­na sred­stva u rje­ša­va­nju iz­bje­glič­ke kri­ze.

Pre­ma na­vo­di­ma agen­ci­je AFP, pri­jed­log je pred­sta­vio po­vje­re­nik za hu­ma­ni­tar­nu po­moć Chris­tos Styli­ani­des. Ta­ko­đer je na­veo iz­nos od 700 mi­li­ju­na eura unu­tar tri go­di­ne, na­mje­nje­ne uglav­nom Grč­koj. Ta je dr­ža­va pr­va pos­ta­ja za ula­zak ogrom­nog va­la lju­di u bi­je­gu od ra­ta i si­ro­maš­tva u Eu­ro­pu, naj­vi­še kroz Tur­sku.

Ova kri­za pro­gla­še­na je naj­ve­ćom u po­vi­jes­ti Eu­rop­ske uni­je. Grč­ko mi­nis­tar­stvo mi­gra­ci­ja u ne­dje­lju je tim po­vo­dom od Bruxel­le­sa za­tra­ži­lo 450 mi­li­ju­na eura u opre­mi i osob­lju za pri­vre­me­ne kam­po­ve na­mje­nje­ne iz­bje­gli­ca­ma ko­je će još do­ći.

RE­UTERS

Grč­ka je pr­va pos­ta­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.