DREAMWORKS SE VI­DI U

BRA­KU S PARAMOUNTOM

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - mm

Hol­lywo­od­ski stu­dio DreamWorks za­in­te­re­si­ran je za spa­ja­nje sa stu­di­jem Pa­ra­mo­unt Pic­tu­res u vlas­niš­tvu Vi­aco­ma, po­t­vr­dio je to iz­vr­š­ni di­rek­tor Dre­amWor­k­sa, Jef­frey Kat­zen­berg. Re­kao je i da mo­že za­mis­li­ti spa­ja­nje sa Paramountom te da bi to bi­lo ite­ka­ko fi­nan­cij­ski is­pla­ti­vo. Bez ob­zi­ra na to što je proš­li tje­dan Vi­acom obja­vio pro­da­ju ma­njin­skih di­oni­ca Pa­ra­mo­unt Pic­tu­re­sa, DreamWorks ne bi bio za­in­te­re­si­ran za ku­po­va­nje. Ci­je­li stu­dio pro­cje­njen je na vri­jed­nost od če­ti­ri mi­li­jar­de do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.