F1 klju­čan za pro­da­ju Re­na­ul­ta

Ja­ča­nje bren­da Po­sje­do­va­nje mom­ča­di pos­lov­na je od­lu­ka

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ženeva Su­dje­lo­va­nje s vlas­ti­tom mom­ča­di u For­mu­li 1 (F1) ključ je za po­ve­ća­nje pro­da­je na ras­tu­ćim tr­ži­šti­ma, sma­tra pr­vi čo­vjek Re­na­ul­tNi­ssa­na Car­los Ghosn. Pred­sjed­nik i iz­vr­š­ni di­rek­tor fran­cu­sko­ja­pan­ske auto­mo­bil­ske ali­jan­se na sa­lo­nu auto­mo­bi­la u Že­ne­vi bra­nio je či­nje­ni­cu da Re­na­ult ima svo­ju mom­čad F1 iz­ja­viv­ši ka­ko je to “pos­lov­na od­lu­ka”. “Re­na­ult tre­ba po­ve­ća­ti svo­ju pri­sut­nost na ras­tu­ćim tr­ži­šti­ma, a je­dan od naj­bo­ljih na­či­na za to je For­mu­la 1”, is­tak­nuo je Ghosn.

“Sa­da smo snaž­no pri­sut­ni u Ki­ni, In­di­ji, Bra­zi­lu, Ru­si­ji i Ira­nu. To su zem­lje u ko­ji­ma je For­mu­la 1 vr­lo po­pu­lar­na”, do­dao je Ghosn. Mar­ke­tin­ški struč­nja­ci ocje­nju­ju ka­ko je ne­poz­na­va­nje bren­da me­đu kup­ci­ma glav­na pre­pre­ka za us­pon pro­da­je na ras­tu­ćim tr­ži­šti­ma. Me­đu­tim, su­dje­lo­va­nje u For­mu­li 1 “skup je sport”. Za ilus­tra­ci­ju, Red Bull ko­ji je uzas­top­ce osvo­jio če­ti­ri se­zo­ne od 2010. do 2013. ulo­žio je 1,2 mi­li­jar­de do­la­ra iz­me­đu 2004. i 2014. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.