Na­de u Fed di­gle vri­jed­nost do­la­ra

Skok te­ča­ja

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - pd

Te­čaj

do­la­ra u sri­je­du je oja­čao pre­ma ko­ša­ri­ci va­lu­ta na me­đu­na­rod­nim de­viz­nim tr­ži­šti­ma, na­kon ohra­bru­ju­ćih ame­rič­kih po­ka­za­te­lja ko­ji su na­ve­li ula­ga­če na ocje­nu da bi ame­rič­ka središnja ban­ka (Fed) ipak mo­gla po­ve­ća­ti ka­mat­ne sto­pe još ove go­di­ne. Do­la­rov in­deks, ko­ji mje­ri vri­jed­nost ame­rič­ke pram dru­gih šest vo­de­ćih svjet­skih va­lu­ta, oja­čao je za 0,2 pos­to, na 98,455 bo­do­va. Dr­ži se ta­ko ne­da­le­ko naj­vi­še ra­zi­ne u po­s­ljed­njih mje­sec da­na od 98,570 bo­do­va, ko­ju je u jed­nom tre­nut­ku do­seg­nuo u tr­go­va­nju dan ra­ni­je.

RE­UTERS

Pred­sjed­ni­ca Fe­da Ja­net Yel­len

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.