ZSE: Di­onič­ki pro­met u ve­lja­či ve­ći če­ti­ri pos­to

Po­zi­ti­van po­mak Pro­met do­seg­nuo 136,5 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - tp

Iako su na mje­seč­noj ra­zi­ni pri­mjet­ni odre­đe­ni po­zi­tiv­ni po­ma­ci, us­po­red­ba pro­me­ta na Za­gre­bač­koj bur­zi na go­diš­njoj ra­zi­ni po­ka­zu­je zna­ča­jan pad. Pre­ma iz­vješ­ću za ve­lja­ču objav­lje­nom u sri­je­du, di­onič­ki pro­met do­seg­nuo je 136,5 mi­li­ju­na ku­na i u od­no­su na si­je­čanj bio je ve­ći pre­ko če­ti­ri pos­to.

Rast od 7,4 pos­to bi­lje­ži i obvez­nič­ki pro­met od 80,4 mi­li­ju­na ku­na dok se blok­pro­met obvez­ni­ca­ma utros­tru­čio na 39,5 mi­li­ju­na ku­na. Ka­da se sve zbro­ji i oduz­me, uku­pan pro­met uve­ćan je 13 pos­to na 365,1 mi­li­jun ku­na. Me­đu­tim, us­po­red­ba s lanj­skom ve­lja­čom ne da­je ta­ko op­ti­mis­tič­nu sli­ku. Na go­diš­njoj ra­zi­ni di­onič­ki je pro­met ni­ži čak 38 pos­to dok uku­pan pro­met bi­lje­ži pad za 23 pos­to. Pred­sjed­ni­ca Upra­ve Za­gre­bač­ke bur­ze Iva­na Ga­žić sma­tra ka­ko je te­ško su­di­ti o utje­ca­ju po­re­za na ka­pi­tal­nu do­bit na tr­go­va­nje po sa­mo dva mje­se­ca. “I ra­ni­je smo zna­li ima­ti mje­se­ce sa sla­bi­jim pro­me­tom. Kod po­re­za na ka­pi­tal­nu do­bit glav­na je za­mjer­ka ko­ja je ot­klo­nje­na bi­la na­čin obra­ču­na, ali ne sma­tram da je to bit­ni­je utje­ca­lo na lik­vid­nost”, sma­tra Ga­žić.

I. K./PIXSELL

Pred­sjed­ni­ca Upra­ve Iva­na Ga­žić sma­tra da je pre­ra­no su­di­ti o utje­ca­ju po­re­za na pro­met

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.