Pr­vi put is­pod 17 pos­to

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Naj­no­vi­je broj­ke HNB-a po­ka­zu­ju da su lo­ši kre­di­ti kra­jem proš­le go­di­ne pr­vi pu­ta pa­li is­pod 17 pos­to od sre­di­ne 2014. go­di­ne. Udio loših kre­di­ta u ukup­ni­ma u pro­sin­cu se spus­tio na 16,56 pos­to što zna­či da od pla­si­ra­nih 275,4 mi­li­jar­de ku­na gra­đa­ni i tvrt­ke ne vra­ća­ju ured­no 45,6 mi­li­jar­di ku­na. Kod kre­di­ta gra­đa­ni­ma udio loših kre­di­ta kra­jem iz­no­sio 12,15 pos­to, dok naj­ve­će pro­ble­me sa ser­vi­si­ra­njem i da­lje ima­ju tvrt­ke kod ko­jih je udio dje­lo­mič­no na­dok­na­di­vih i pot­pu­no ne­na­dok­na­di­vih kre­di­ta 29,93 pos­to. Kra­jem pro­sin­ca 2015. kod tr­go­vač­kih je dru­šta­va bi­la je upit­na na­pla­ta 30,2 mi­li­jar­de ku­na od ukup­no pla­si­ra­nih ne­što ma­nje od 101 mi­li­jar­de ku­na kre­di­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.