Ru­si su vlas­ni­ci ho­te­la u Rogaškoj Slatini

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pri­je go­di­nu da­na tvrt­ka Heta Asset Re­so­lu­ti­on pro­da­la je Grand Ho­tel Ro­ga­ška, Ho­tel Stro­s­smayer i Ho­tel Styria ru­skom po­du­zet­ni­ku, suv­las­ni­ku tvrt­ke Me­ga­po­lis. Za ta tri ho­te­la u Rogaškoj Slatini, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma De­la, bi­li su za­in­te­re­si­ra­ni i hr­vat­ski Va­la­mar i još dva ula­ga­ča, ali je na kra­ju ru­ski po­du­zet­nik po­nu­dio naj­vi­šu ci­je­nu, ko­ja ni­je objav­lje­na. No­vi vlas­nik će ima­ti u pla­nu no­ve inves­ti­ci­je, bu­du­ći da su sva tri ho­te­la re­no­vi­ra­na još 2003.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.