Plin naj­jef­ti­ni­ji od 1999.

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ci­je­ne pri­ri­do­nog pli­na na­la­ze se na 17-go­diš­njem mi­ni­mu­mu. Ci­je­na je sri­je­du na rob­noj bur­zi u New Yor­ku pa­la na 1704 do­la­ra, naj­ni­žu ra­zi­nu od 1999. go­di­ne. Je­dan od raz­lo­ga pa­da je naj­a­va to­pli­jih vre­men­skih pri­li­ka što re­zul­ti­ra sma­nje­nom po­tre­bom za gri­ja­njem ku­ćans­ta­va, a ti­me i sma­nje­nom po­troš­njom pri­rod­nog pli­na. Nes­ta­bil­nos­ti ci­je­ne pli­na do­pri­no­si i sve ve­ća glo­bal­na po­pu­lar­nost ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je, te naj­a­va Ja­pa­na o ak­ti­va­ci­ji do­dat­nih nuk­le­ar­nih re­ak­to­ra či­me ta zem­lja pos­ta­je ma­nje ovis­na o ukap­lje­nom pri­rod­nom pli­nu (LNG). Blo­om­berg je iz­vi­jes­tio da je is­po­ru­ka LNG-a u Ja­pa­nu u si­ječ­nju već klo­nu­la na naj­ni­žu ra­zi­nu u po­s­ljed­njih šest go­di­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.