Dr­ža­va će od lo­va­ca u Li­ci ubra­ti 4 mil. ku­na

Kak­va lo­vi­na U naj­am dr­ža­va nu­di 63.000 kva­dra­ta po­kraj Otoč­ca, za stre­lja­nu, na pet go­di­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Oživ­lja­va­nje mr­tvog ka­pi­ta­la iz dr­žav­nog por­t­fe­lja u slu­ča­ju ne­kret­ni­ne na po­dru­čju gra­da Otoč­ca star­ta neo­če­ki­va­nim ko­mer­ci­jal­nim pro­jek­tom iza ko­je­ga sto­je lov­ci. Dr­žav­ni ured za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom (DUUDI) u če­t­vr­tak je, na­ime, otvo­ri­lo jav­ni na­tje­čaj za naj­am go­to­vo 63 ti­su­će če­tvor­nih me­ta­ra paš­nja­ka Ru­nja­vi­ca, i to uz po­čet­nu ci­je­nu od 800 ti­su­ća ku­na go­diš­nje. Uvjet je da se na tom po­dru­čju gradi stre­li­šte gli­ne­nih me­ta. Iz DUUDIja ta­kav ne­uobi­ča­jen zah­tjev u svom na­tje­ča­ju po­jaš­nja­va­ju is­ka­za­nim in­te­re­som ko­ji im je do­šao od jed­ne lo­vač­ke udru­ge za­in­te­re­si­ra­ne upra­vo za iz­grad­nju stre­li­šta. “Ka­ko da­je is­ka­za­ni in­te­res suk­la­dan va­že­ćoj pros­tor­no plan­skoj do­ku­men­ta­ci­ji Otoč­ca, na­kon ut­vr­đe­nog iz­no­sa po­čet­ne za­kup­ni­ne po stal­nom sud­skom vje­šta­ku do­ne­se­na je od­lu­ka o za­ku­pu ne­kret­ni­ne pu­tem jav­nog na­tje­ča­ja”, od­go­va­ra­ju iz DUUDI-ja. Tko su lju­bi­te­lji lov­s­tva za­in­te­re­si­ra­ni za otva­ra­nje stre­lja­ne te ho­će li ima­ti kon­ku­ren­te za taj pro­jekt, vi­djet će se za mje­sec da­na, na­kon za­tva­ra­nja na­tje­ča­ja 5. trav­nja. Za­ku­pac bi ko­ri­šte­nje paš­nja­ka s DUUDI-jem tre­bao ugo­vo­ri­ti na pet go­di­na, što sa­mo po toj os­no­vi dr­ža­vi u tom ro­ku do­no­si če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na.

FOTOLIA

DUUDI je ras­pi­sao na­tje­čaj jer su to tra­ži­li lov­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.