OPERATERI LA­NI ULO­ŽI­LI

Ra­zvoj mre­ža VI­ŠE OD 2,5 ML­RD. KU­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ope­ra­to­ri na tr­ži­štu elek­tro­nič­kih ko­mu­ni­ka­ci­ja la­ni su u ra­zvoj in­fras­truk­tu­re, na­do­grad­nju mre­ža, na­pred­ne teh­no­lo­gi­je i ino­va­tiv­ne us­lu­ge ulo­ži­li vi­še od 2,5 mi­li­jar­de ku­na, a ve­ći­na njih naj­av­lju­je nas­ta­vak ula­ga­nja i ove go­di­ne, iz­vi­jes­ti­li su ju­čer iz Hr­vat­ske re­gu­la­tor­ne agen­ci­je za mrež­ne dje­lat­nos­ti (HA­KOM). Kao re­zul­tat tak­vih ula­ga­nja, na kra­ju proš­le go­di­ne bi­lo je 26 pos­to vi­še NGA pri­klju­ča­ka (pris­tup­ne mre­že no­ve ge­ne­ra­ci­je) u od­no­su na li­panj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.