Tur­ci že­li gra­di­ti bol­ni­cu u Hr­vat­skoj

Ula­ga­nje mo­žda?

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tur­ska

Aci­ba­dem zdrav­s­tve­na gru­pa­ci­ja, ko­ja u sas­ta­vu ima 18 bol­ni­ca i 13 zdrav­s­tve­nih cen­ta­ra, naj­a­vi­la je ula­zak na hr­vat­sko tr­ži­šte. Za sad su otvo­ri­li pred­stav­niš­tvo u Za­gre­bu za pa­ci­jen­te ko­ji že­le na li­je­če­nje u Tur­sku, a za­ni­ma­ju ih i kon­kret­na ula­ga­nja u hr­vat­sko zdrav­s­tvo kroz iz­grad­nju bol­ni­ce.

“Že­lja nam je na­še us­lu­ge po­nu­di­ti gra­đa­ni­ma Hr­vat­ske”, is­tak­nu­la je Leyla Ata­oğlu, di­rek­to­ri­ca ti­ma za­du­že­nog za Bal­kan, objaš­nja­va­ju­ći da u ok­vi­ru Aci­ba­dem gru­pe pos­to­ji Me­đu­na­rod­ni odjel ko­ji skrbi o pa­ci­jen­ti­ma iz­van Tur­ske, uklju­ču­ju­ći i hr­vat­ske. Osim u Tur­skoj, Aci­ba­dem ima bol­ni­ce u Ma­ke­do­ni­ji i sje­ve­re­nom Ira­ku, a do kra­ja go­di­ne bit će otvo­re­ne bol­ni­ce u Am­s­ter­da­mu te Bu­gar­skoj. U tvrt­ki is­ti­ču da Aci­ba­dem ima pot­pi­sa­ne ugo­vo­re sa za­vo­di­ma za zdrav­s­tve­na osi­gu­ra­nja u zem­lja­ma u ko­ji­ma je pri­su­tan, u Sr­bi­ji, BiH, Cr­noj Go­ri, pa nji­hov gra­đa­ni mo­gu o tro­šku dr­ža­ve te za­vo­da za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje oti­ći na li­je­če­nje ko­je ne mo­gu os­tva­ri­ti u svo­jim dr­ža­va­ma.

Aci­ba­dem gru­pa­ci­ja u sas­ta­vu ima 18 bol­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.