HGSPOT u 2015. ras­tao 50 pos­to, na 95 mi­li­ju­na ku­na

Otvo­ri­li dvi­je no­ve tr­go­vi­ne, pro­ši­ri­li su­rad­nju s Ap­ple­om i na­ras­li sa bren­dom e-ci­ga­re­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagreb HGSPOT, la­nac tr­go­vi­na IT ro­bom, obja­vio je da je la­ni imao rast pri­hod od 50 pos­to, na 95 mi­li­ju­na ku­na, uz rast ne­to do­bi­ti od 29 pos­to, na tri mi­li­ju­na ku­na. Broj za­pos­le­nih tvrt­ka je po­ve­ća­la na 50.

Rast je po­tak­nu­lo otva­ra­nje dvi­ju no­vih pos­lov­ni­ca ti­je­kom 2015. go­di­ne, u Spli­tu i Za­gre­bu. Tvrt­ka sad ima šest tr­go­vi­na u Za­gre­bu, Spli­tu, Ri­je­ci i Vin­kov­ci­ma te ih sa­da ima ukup­no šest.

Do­dat­no, HGSPOT je pro­ši­rio su­rad­nju s Ap­ple­om, za­hva­lju­ju­ći če­mu je naj­vred­ni­ji brend na svi­je­tu pr­vi put inves­ti­rao u ma­lo­pro­da­ju u Hr­vat­skoj. Slič­nu su­rad­nju je ugo­vo­rio i sa Sam­sun­gom. HGSPOT je la­ni os­tva­rio zna­tan rast pri­ho­da od vlas­ti­tog bren­da elek­trič­nih ci­ga­re­ta i te­ku­ći­na za eci­ga­re­te Vir­gi­nia Whi­te. Tr­go­vac na­vo­di da su la­ni pos­ta­li naj­pro­da­va­ni­ji brend eci­ga­re­ta u Hr­vat­skoj, a da je to­me po­mo­glo i to što ga pro­da­ju na vi­še od dvi­je ti­su­će pro­daj­nih mjes­ta. Saša Lon­čar, di­rek­tor tvrt­ke HGSPOT In­for­ma­ti­ka, ko­ji je 2011. pre­uzeo po­sr­nu­li HG Spot, ka­že da je za­do­vo­ljan. “Tr­ži­šte ma­lo­pro­da­je IT opre­me la­ni je bla­go pa­lo, na pet mi­li­jar­di ku­na, dok je HGSPOT snaž­no ras­tao za­hva­lju­ju­ći inves­ti­ci­ja­ma i no­vim pro­izvo­di­ma. To oče­ku­je­mo i u 2016.”, za­klju­ču­je Lon­čar.

A. MAG­ZAN/PIX

Saša Lon­čar, di­rek­tor HGSPOT-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.