INS­TI­TUT ZA TU­RI­ZAM S UNWTO-OM

Vi­jes­ti NA ITB-U U BER­LI­NU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­gre­bač­ki Ins­ti­tut za tu­ri­zam idu­ći će tje­dan na naj­ve­ćoj Svjet­skoj tu­ris­tič­koj bur­zi ITB u Ber­li­nu pred­sta­vi­ti iz­vješ­će ‘Tran­sfor­ma­tiv­na moć tu­riz­ma’, u ko­jem se is­ti­če ulo­ga tu­riz­ma u po­ti­ca­nju po­zi­tiv­nih druš­tve­nih pro­mje­na i odr­ži­vog ra­zvo­ja. Iz­vješ­će je pri­prem­lje­no u su­rad­nji sa Svjet­skom tu­ris­tič­kom or­ga­ni­za­ci­jom (UNWTO). “Već je poz­na­to, a iz­vješ­će to i znans­tve­no do­ka­zu­je, da je tu­ri­zam medij kroz ko­ji tu­ris­ti i lo­kal­ne za­jed­ni­ce ra­zvi­ja­ju so­ci­jal­nu i eko­lo­šku svi­jest te po­ti­ču odr­ži­ve prak­se ko­je ima­ju po­zi­ti­van lo­kal­ni i glo­bal­ni utje­caj, što ilus­tri­ra­ju pri­mje­ri iz 15 ze­ma­lja obu­hva­će­nih u iz­vješ­ću”, IS­TI­ČE rav­na­te­lji­ca Ins­ti­tu­ta San­da Čo­rak. Ins­ti­tut je su­rad­nju s UNWTOom po­čeo još 2007. go­di­ne.

M. LUKUNIĆ/PIX

San­da Čo­rak, Ins­ti­tut za tu­ri­zam

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.