Na­pa­di ot­ka­ko su naj­a­vi­li pro­jekt

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na upit ka­ko ko­men­ti­ra na­pa­de na dru­štev­nim mre­ža­ma da ne pla­ća do­bav­lja­či­ma Sla­par ka­že da je to po­če­lo čim su la­ni naj­a­vi­li pro­jekt. “Pr­vo su nas op­tu­ži­li da smo To­ro­di­će­vi igra­či, a ni­smo. No, ima mno­go OPG-ova ko­ji­ma je to dos­ta da s va­ma ne su­ra­đu­ju. U jed­nom na­vra­tu su nas op­tu­ži­li za sli­čan slu­čaj s hre­nom, a mi s hre­nom ne ra­di­mo. Za­tim su nam spo­či­ta­li jed­no pla­ća­nje, a iz da­tu­ma je vid­lji­vo da ta­da još ni­smo bi­li os­no­va­ni kao tvrt­ka, i ta­ko u ne­do­gled”, objaš­nja­va Sla­par.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.