Fran­cu­zi će Bri­tan­ce uto­pi­ti iz­bje­gli­ca­ma ako iz­a­đu iz EU

Ras­tu ten­zi­je Fran­cu­ski mi­nis­tar gos­po­dar­stva po­ru­čio da će bri­tan­skim ban­ka­ri­ma ra­do pros­tr­ti cr­ve­ni te­pih

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO / EUROPSKA UNIJA - TO­MIS­LAV OHAREK

Ako se Bri­ta­ni­ja na re­fe­ren­du­mu u lip­nju od­lu­či za iz­la­zak iz EUa, Fran­cu­ska će uki­da­njem gra­nič­nih kon­tro­la omo­gu­ći­ti mi­gran­ti­ma nas­ta­vak pu­ta pre­ma toj zem­lji, a ban­ka­ri­ma ko­ji na­pu­šta­ju Lon­don pros­trt će cr­ve­ni te­pih, re­kao je fran­cu­ski mi­nis­tar gos­po­dar­stva.

“Kad se od­nos pre­ki­ne, mi­gran­ti vi­še ne­će bi­ti u Ca­la­isu jer ih Fran­cu­ska vi­še ne­će za­dr­ža­va­ti”, re­kao je ju­čer Em­ma­nu­el Ma­cron za Fi­nan­ci­al Ti­mes pri­je po­čet­ka en­gle­sko-fran­cu­skog sum­mi­ta. Do­dao je da bi se mo­gle po­ja­vi­ti i pre­pre­ke u bi­la­te­ral­noj tr­go­vi­ni, a i spo­ra­zum ko­jim se Bri­tan­ci­ma omo­gu­ću­je da pro­vo­de gra­nič­ne kon­tro­le ka­ko bi ne­že­lje­ni mi­gran­ti os­ta­li s fran­cu­ske stra­ne La Man­c­hea, mo­gao bi pas­ti u vo­du.

Ma­cron je pod­sje­tio i na po­ziv bri­tan­skog pre­mi­je­ra Da­vi­da Ca­me­ro­na fran­cu­skim tvrt­ka­ma da se pre­se­le na­kon što je Fran­cu­ska 2012. po­vi­si­la po­re­ze, ka­zav­ši ka­ko oče­ku­je da bi na­kon Brexi­ta ne­ki iz lon­don­skog Ci­tiyja mo­gli ovaj put do­ći u Fra­nuc­sku. Do­dao je i da mis­li ka­ko će se ko­lek­tiv­na energija EU-a po­tro­ši­ti na pos­to­je­ćE ve­za, umjes­to na stva­ra­nje no­vih.

RE­UTERS

Em­ma­nu­el Ma­cron

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.