EU-no­vos­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO / EUROPSKA UNIJA -

Po­vje­re­nik Po­vje­re­nik EU-a za me­đu­na­rod­nu su­rad­nju i ra­zvoj Ne­ven Mi­mi­ca ju­čer je obja­vio ve­li­ko po­ve­ća­nje fi­nan­cij­skog do­pri­no­sa EU-a Glo­bal­nom fon­du za bor­bu pro­tiv AIDS-a, tu­ber­ku­lo­ze i ma­la­ri­je (GFATM). No­va sred­stva od 470 mi­li­ju­na eura za raz­dob­lje od 2017. do 2019. ve­ća su za 100 mi­li­ju­na eura ili 27 pos­to u od­no­su na pret­hod­ne go­di­ne.

Ko­mi­si­ja je ju­čer obja­vi­la pr­ve re­zul­ta­te sa­vje­to­va­nja o po­tre­ba­ma Eu­rop­lja­na za ši­ro­ko­po­jas­nim pris­tu­pom in­ter­ne­tu i sa­vje­to­va­nja o re­vi­zi­ji te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skih pro­pi­sa u EU-u. Mno­gi ko­ris­ni­ci sma­tra­ju da nji­ho­ve po­tre­be gle­de br­zi­ne i kva­li­te­te pris­tu­pa in­ter­ne­tu ni­su is­pu­nje­ne, a oče­ku­ju i dras­tič­no po­ve­ća­nje ko­ri­šte­nja in­ter­net­skih us­lu­ga i apli­ka­ci­ja do 2025. go­di­ne. U dru­gom sa­vje­to­va­nju tra­ži­la su se miš­lje­nja o ve­li­kom bro­ju te­ma, uklju­ču­ju­ći po­ti­ca­nje uvo­đe­nja no­vih mre­ža pu­tem pra­vi­la na ra­zi­ni EU-a, uprav­lja­nje spek­trom, ulo­gu pra­vi­la o uni­ver­zal­noj us­lu­zi te ins­ti­tu­cij­ski ok­vir i uprav­lja­nje. Pre­ma da­nas objav­lje­nom pre­gle­du, gra­đa­ni ko­ji su se oda­zva­li na sa­vje­to­va­nje sma­tra­ju da na­če­la tr­žiš­nog na­tje­ca­nja i da­lje mo­ra­ju bi­ti te­melj eu­rop­ske re­gu­la­ti­ve u tom po­dru­čju. Ipak, uve­li­ke su svjes­ni po­tre­be za pri­la­god­bom po­li­ti­ka ka­ko bi se po­bolj­ša­le mo­guć­nos­ti po­ve­zi­va­nja i omo­gu­ćio dalj­nji ra­zvoj unu­tar­njeg tr­ži­šta. Ko­mi­si­ja će ti­je­kom ove go­di­ne pred­lo­ži­ti re­vi­di­ra­ni ok­vir za te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske us­lu­ge u EU-u.

Agen­ci­ja za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di, ri­bar­stvu i ru­ral­nom ra­zvo­ju oba­vi­la je dvi­je no­ve is­pla­te za ko­ris­ni­ke iz Is­tar­ske žu­pa­ni­je na os­no­vi odo­bre­nih sred­sta­va iz IPARD pro­gra­ma za za­vr­še­no ula­ga­nje u sklo­pu mje­re 302 Di­ver­si­fi­ka­ci­ja i ra­zvoj ru­ral­nih gos­po­dar­skih ak­tiv­nos­ti. Ta­ko je Mla­de­nu Kan­ce­la­ru is­pla­će­no 455.217,63 ku­na za grad­nju smje­štaj­nog objek­ta, a Igo­ru Svi­be­nu 568.635 ku­na za ula­ga­nje u iz­grad­nju i opre­ma­nje objek­ta za pru­ža­nje tu­ris­tič­kih us­lu­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.