Već go­di­na­ma vo­di­te TZ Pu­le, kak­vi su bi­li re­zul­ta­ti 2015.?

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNIUZLET -

Bi­li su od­lič­ni! Na­kon što je 2014. pr­vi put pre­ma­še­na broj­ka od mi­li­jun i pol no­će­nja, 2015. je do­ni­je­la 1.6 mi­li­ju­na. Pu­la je pr­va u RH po bro­ju fes­ti­val­skih sa­dr­ža­ja, s vi­še od ti­su­ću ma­ni­fes­ta­ci­ja go­diš­nje, pa tu­ris­ti po­ka­zu­ju sve ve­ću za­in­te­re­si­ra­nost za bo­ra­vak upra­vo u na­šem tri­ti­suć­ljet­nom gra­du. Tu su Ou­tlo­ok i Di­men­si­ons ko­ji pri­vu­ku 30.000 gos­ti­ju, za­tim Film­ski fes­ti­val na naj­ljep­šoj po­zor­ni­ci na svi­je­tu, kon­cer­ti svjet­skih i do­ma­ćih glaz­be­nih zvi­jez­da...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.