BU­DVAN­SKA RI­VI­JE­RA U DO­BI­TI OD 550.000 EURA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ho­tel­ska gru­pa Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra pos­lov­nu 2015. go­di­nu za­vr­ši­la je s po­zi­tiv­nim pos­lov­nim re­zul­ta­tom, sa 550.308 eura os­tva­re­ne do­bi­ti. “Ra­du­je či­nje­ni­ca da os­tva­re­ni re­zul­tat ho­tel­ske gru­pe či­ni 25 pos­to od ukup­no os­tva­re­nog pro­me­ta u Op­ći­ne Bu­dva. Is­to­vre­me­no su za osam pos­to po­ve­ća­ni pri­ho­di u od­no­su na 2014., iako je proš­lu go­di­nu obi­lje­žio veliki broj pro­mo­tiv­nih ak­ci­ja, po­pus­ta kao i po­seb­nih ak­ci­ja pre­ma tr­ži­štu Ru­si­je ko­je je pod utje­ca­jem po­li­tič­ko–eko­nom­ske si­tu­aci­je bi­lo ja­ko uz­dr­ma­no, te je za to tr­ži­šte bio odo­bren po­pust od 15 pos­to”, na­vo­di se u pri­op­će­nju Bu­dvan­ske ri­vi­je­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.