Ma­ti­je­vić za­do­vo­ljan do­la­skom Ni­je­ma­ca

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pe­tar Ma­ti­je­vić, je­dan od naj­ve­ćih sr­p­skih pro­izvo­đa­ča svi­nje­ti­ne, ko­ji na far­ma­ma ima oko 100 ti­su­ća tov­lje­ni­ka, sma­tra da će Tön­ni­es po­zi­tiv­no utje­ca­ti na sr­p­sko svi­njo­goj­stvo i cje­lo­kup­no gos­po­dar­stvo “bu­du­ći da će taj isku­san i kva­li­te­tan pro­izvo­đač do­ni­je­ti i do­bru ge­ne­ti­ku”. “Tre­ba osi­gu­ra­ti da pro­izvod­nja svi­nja u Sr­bi­ji bu­de kon­ku­rent­na, kak­va sa­da ni­je. Ni­je iz­voz u Ru­si­ju stao za­to što tom tr­ži­štu ne tre­ba svi­nja, već što su na­še sku­pe”, ka­že Ma­ti­je­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.