Od dro­ge u Ita­li­ji za­ra­de 32 mi­li­jar­de eura

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ta­li­jan­ski ma­fi­ja­ši za­ra­đu­ju na tr­go­vi­ni dro­gom u Ita­li­ji to­li­ko nov­ca ko­li­ko Fi­at za­ra­di od pro­da­je auto­mo­bi­la, pri­op­ćio je u sri­je­du ured tužitelja za bor­bu pro­tiv ma­fi­je. Iz­no­se­ći pro­cje­ne UN-ovog Ure­da za dro­gu i zlo­čin, tu­ži­te­lji su iz­ja­vi­li da ma­fi­ja, ko­ja kon­tro­li­ra tr­go­vi­nu dro­gom u Ita­li­ji, go­diš­nje za­ra­di vi­še od 32 mi­li­jar­de eura. U go­diš­njem iz­vješ­ću ure­da tužitelja za bor­bu pro­tiv ma­fi­je na­vo­di se da je to “kao da glav­ni na­ci­onal­ni pro­izvo­đač auto­mo­bi­la za­jed­no sa svo­jim do­bav­lja­či­ma, pru­ža­te­lji­ma us­lu­ga i pro­daj­nim sal­ni­ma is­pla­ti sve pla­će i pro­izve­de sve bez da to za­ve­de u knji­ge i bez po­šti­va­nja pro­pi­sa, a za­tim sve pro­da i re­inves­ti­ra bez pla­ća­nja po­re­za”. “Ma­la je raz­li­ka u to­me da je mar­ža za tr­gov­ce dro­gom ba­rem 10 pu­ta ve­ća”, do­da­je se u iz­vješ­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.