HAKIRAJTE PEN­TA­GON I ZARADITE, AME­RI­KA ČAS­TI

Poslovni Dnevnik - - AFTER 5 -

Ame­rič­ko Mi­nis­tar­stvo obra­ne je u ak­ci­ji “Hakirajte Pen­ta­gon” po­zva­lo hakere da po­ku­ša­ju pro­va­li­ti u nji­ho­ve web stra­ni­ce, što­vi­še, us­pi­ju li za to će bi­ti nov­ča­no na­gra­đe­ni. Ni­je ri­ječ o ša­li. Neo­bič­na ini­ci­ja­ti­va dio je pi­lot pro­jek­ta či­ja pro­ved­ba po­či­nje u trav­nju i pr­va je te vr­ste ko­ja je do­bi­la i služ­be­nu fe­de­ral­nu po­dr­šku SAD-a. Pro­jekt bi tre­bao pos­lu­ži­ti struč­nja­ci­ma za si­gur­nost da ra­zot­kri­ju even­tu­al­ne manj­ka­vos­ti u sus­ta­vu te ih pra­vo­vre­me­no is­pra­ve pri­je ne­go li ha­ke­ri zlih na­mje­ra na­pra­ve stvar­nu šte­tu na si­gur­nos­nim sus­ta­vi­ma ko­ji­ma se šti­ti na­ci­onal­na si­gur­nost naj­moč­ni­je dr­ža­ve. “Uvje­ren sam da će ova ino­va­tiv­na ini­ci­ja­ti­va os­na­ži­ti na­šu di­gi­tal­nu obra­nu i po­dig­nu­ti ra­zi­nu na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti”, re­kao je za Re­uters mi­nis­tar obra­ne Ash Car­ter.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.