SPA­JA­NJEM BUR­ZI UŠTE­DJET ĆE BAN­KE

BUR­ZE&FINANCIJE >>

Poslovni Dnevnik - - AFTER 5 -

Iz­vr­š­ni di­rek­tor De­ut­s­c­he Bör­se uvje­ren je ka­ko će spa­ja­nje s Lon­don­skom bur­zom do­ni­je­ti ci­je­li niz ušte­da za tr­žiš­ne su­di­oni­ke. U pr­vom jav­nom obra­ća­nju u ve­zi spajanja na fi­nan­cij­skoj kon­fe­ren­ci­ji u Fran­k­fur­tu Car­sten Ken­ge­ter je iz­ja­vio ka­ko spa­ja­njem dvi­je bur­ze tr­go­vi­na i us­lu­ge ko­je tre­nut­no nu­de Frankfurt i Lon­don ne­će os­la­bje­ti. Što­vi­še, ban­ke će ima­ti zna­čaj­ne ušte­de spa­ja­njem na­mi­re iz­ve­de­ni­ca jer ne­će mo­ra­ti iz­da­va­ti to­li­ko ko­la­te­ra­la, do­dao je Ken­ge­ter. Me­đu­tim, dio nje­mač­kih par­la­men­ta­ra­ca je za­bri­nut što će bi­ti s bur­zom u slu­ča­ju bri­tan­skog iz­la­ska iz Eu­rop­ske uni­je. U tom se slu­ča­ju na tu spo­je­nu bur­zu vi­še ne bi pri­mje­nji­vao europ­ski re­gu­la­tor­ni ok­vir, iz­ja­vio je Ralph Brin­k­ha­us, zas­tup­nik Kr­š­ćan­sko de­mo­krat­ske uni­je.

RE­UTERS

Iz­vr­š­ni di­rek­tor De­ut­s­c­he Bör­se Car­sten Ken­ge­ter

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.