U PRI­JE­VRE­ME­NU

MI­RO­VI­NU TEK U 62.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Umjes­to sa 60, Hr­va­ti bi mo­gli ići u pri­je­vre­me­nu mi­ro­vi­nu tek sa 62 go­di­ne ži­vo­ta. Eu­rop­ska ko­mi­si­ja su­ge­ri­ra Hr­vat­skoj da pe­na­li­zi­ra ra­ni­ji od­la­zak u mi­ro­vi­nu, a u Vla­di ka­žu da će do sre­di­ne trav­nja dos­ta­vi­ti plan re­for­mi, unu­tar ko­jeg će se na­la­zi­ti i pla­no­vi ve­za­ni uz mi­ro­vin­ski sus­tav. Pre­ma ne­dav­no objav­lje­nom iz­vje­šta­ju, Bruxel­les kons­ta­ti­ra da je raz­li­ka od pet go­di­na iz­me­đu do­bi pri­je­vre­me­nog umi­rov­lje­nja i za­kon­ske do­bi za sta­ros­nu mi­ro­vi­nu ve­li­ka u od­no­su na pro­sjek EU “ko­ji je ma­nji od tri go­di­ne”. EK ne bi po­ve­ća­la nov­ča­nu pe­na­li­za­ci­ju jer su na­še mi­ro­vi­ne iona­ko naj­ni­že u EU u od­no­su na pri­ma­nja, ne­go bi skra­ti­la rok za pri­je­vre­me­nu mi­ro­vi­nu s pet na tri go­di­ne u od­no­su na sta­ros­nu. La­ni je u pri­je­vre­me­nu mi­ro­vi­nu otiš­lo oko 12 ti­su­ća rad­ni­ka, muškarci su to uz pro­pi­sa­ne go­di­ne sta­ža mo­gli uči­ni­ti sa 60 go­di­na, a že­ne s 56 go­di­na i tri mje­se­ca ži­vo­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.