Aus­tri­jan­ci­ma smo naj­dra­ži u Eu­ro­pi

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska

bi­lje­ži stal­no po­ve­ća­nje bro­ja aus­trij­skih tu­ris­ta, a pre­ma an­ke­ta­ma, Aus­tri­jan­ci­ma će ove go­di­ne Hr­vat­ska bi­ti naj­o­mi­lje­ni­je europ­sko tu­ris­tič­ko odre­di­šte. Re­kao je to u pe­tak di­rek­tor pred­stav­niš­tva Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce u Be­ču Ran­ko Vlat­ko­vić na kon­fe­ren­ci­ji in­dus­tri­je zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma (HTI), ko­ja se on­dje odr­ža­va u su­or­ga­ni­za­ci­ji HGK. Od des­ti­na­ci­ja zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma Aus­tri­jan­ci­ma su na­ja­trak­tiv­ni­ji Opa­ti­ja i Lo­šinj. Di­rek­tor HTI kon­fe­ren­ci­je Zdes­lav Ra­dov­čić upo­zo­rio je da još ni­su po­du­ze­ti zna­čaj­ni­ji ko­ra­ci u pro­ved­bi am­bi­ci­oz­nog ak­cij­skog pla­na iz lip­nja 2015., či­ja bi pro­ved­ba Hr­vat­skoj tre­ba­la do­ni­je­ti dvi­je ml­rd. eura go­diš­nje, a bol­ni­ce bi mo­gle upri­ho­di­ti oko sto mil. eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.