Obrt­ni­ci­ma do­sad 100 mil. kn kre­di­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska

obrt­nič­ka ko­mo­ra (HOK) i Za­gre­bač­ka ban­ka pot­pi­sa­le su ugo­vor o su­rad­nji ko­ji će i u 2016. omo­gu­ći­ti po­volj­ni­je kre­di­ti­ra­nje obrt­ni­ka, uz ka­mat­ne sto­pe dva­tri pos­tot­na bo­da po­volj­ni­je od stan­dard­ne po­nu­de. Čla­no­vi­ma HOKa krat­ko­roč­ni kre­di­ti s po­volj­ni­jom ka­ma­tom odo­bra­vat će se za fi­nan­ci­ra­nje obrt­nih sred­sta­va, a dugoročni za traj­na obrt­na sred­stva. Krat­ko­roč­ni se ugo­va­ra­ju na rok do 12 mje­se­ci, dok je za du­go­roč­ne rok do 36 mje­se­ci, uz mo­guć­nost po­če­ka do šest mje­se­ci. Uz kre­di­te uz va­lut­nu kla­uzu­lu u po­nu­di su i oni u ku­na­ma. “Do­sad smo odo­bri­li vi­še od 100 mil. kn po­volj­ni­jih kre­di­ta u su­rad­nji s HOKom, a in­te­res obrt­ni­ka ras­te iz go­di­ne u go­di­nu”, rek­la je čla­ni­ca Upra­ve Za­be Di­ja­na Hras­to­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.