Vi­še od 1,2 mi­li­ju­na oso­ba ku­pu­je na in­ter­ne­tu

Onli­ne kup­nja u Sr­bi­ji la­ni je po­ras­la pet pos­to u od­no­su 2014.

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Kup­nja pu­tem in­ter­ne­ta sve je po­pu­lar­ni­ja u Sr­bi­ji, broj onli­ne ku­pa­ca u proš­le tri go­di­ne stal­no ras­te. Na­ime, u 2015. go­di­ni vi­še od 1,2 mi­li­ju­na oso­ba ku­po­va­lo je onli­ne, što pred­stav­lja rast od 5% u us­po­red­bi sa 2014. go­di­nom, od­nos­no 30% u us­po­red­bi sa 2013. go­di­nom.

Me­đu­tim, Sr­bi­ja je i da­lje is­pod eu­rop­skog pro­sje­ka, s ob­zi­rom na to da vi­še od 57% ko­ris­ni­ka in­ter­ne­ta u toj zem­lji ni­kad ni­je ku­po­va­lo, ni­ti na­ru­či­va­lo ro­bu i us­lu­ge pu­tem in­ter­ne­ta.

To po­t­vr­đu­je da sr­p­sko tr­ži­šte ima ve­lik po­ten­ci­jal za ra­zvoj i una­p­rje­đe­nje ecom­mer­ce us­lu­ga, re­če­no je na sku­pu UniCre­dit Ban­ke i kom­pa­ni­ja Vi­sa. Su­di­oni­ci sku­pa su za­klju­či­li da veliki tr­žiš­ni po­ten­ci­jal za ra­zvoj tog na­či­na tr­go­vi­ne u Sr­bi­ji le­ži ka­ko u seg­men­ti­ma ko­ji već nu­de op­ci­ju pla­ća­nja plat­nim kar­ti­ca­ma, ta­ko i u otva­ra­nju no­vih ser­vi­sa, kao što je sek­tor dr­žav­nih us­lu­ga: eU­pra­va, pla­ća­nje ško­la­ri­na ili ra­ču­na za ko­mu­na­li­je. Veliki po­ten­ci­jal le­ži i u po­ve­ća­nju po­troš­nje na do­ma­ćim, u od­no­su na stra­ne onli­ne tr­go­vi­ne gdje sr­p­ski kup­ci re­ali­zi­ra­ju čak 92% svo­jih ku­po­vi­na.

Pu­tem in­ter­ne­ta se naj­češ­će pla­ća­ju avi­okar­te (68%) i te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske us­lu­ge (13%).

PD

Pu­tem in­ter­ne­ta naj­češ­će se pla­ća­ju avi­on­ske kar­te i te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske us­lu­ge

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.