Za­što zas­toj?

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Bez ko­lek­tiv­nih ugo­vo­ra

“Ove go­di­ne pla­ni­ra­no je da Elek­tro­pri­vre­da Sr­bi­ja sma­nji broj za­pos­le­nih za sa­mo ti­su­ću rad­ni­ka, a to su oni ko­ji idu u mi­ro­vi­nu. Me­đu­tim, ni taj plan se ne pro­vo­di, jer ni­su još pot­pi­sa­ni ko­lek­tiv­ni ugo­vo­ri. Pro­blem je, ta­ko­đer, u ot­prem­ni­na­ma. Rad­ni­ci EPS tra­ži­li su 1200 eura po go­di­ni sta­ža, pa 900 eura.., iako Za­kon o ra­du ka­že da su ot­prem­ni­ne 100 eura po go­di­ni sta­ža, od­nos­no 200 eura za kom­pa­ni­je u res­truk­tu­ri­ra­nju. Za­što bi za­pos­le­ni u EPS-u bi­li pri­vi­le­gi­ra­ni u od­no­su na rad­ni­ke, na pri­mjer, kom­pa­ni­je 14. oktobar ko­ji jed­na­ko pro­izvo­de gu­bit­ke kao i EPS”, pi­tao je Pav­le Pe­tro­vić, pred­sjed­nik Fi­skal­nog sa­vje­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.