Nes­ta­ši­ca ri­jet­kih vi­ski­ja sve iz­ra­že­ni­ja

U po­s­ljed­njih 13 go­di­na glo­bal­na po­traž­nja sko­či­la 160 pos­to

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Zbog go­le­me po­traž­nje u po­s­ljed­nje vri­je­me ci­je­ne sin­gle malt vi­ski­ja le­te u ne­bo, što sve vi­še priv­la­či inves­ti­to­re, a des­ti­le­ri­je po­ti­če na ši­re­nje ka­pa­ci­te­ta. CNN pre­no­si da je pro­da­ja sin­gle malt vi­ski­ja sa­mo u SADu iz­me­đu 2002. i 2015. go­di­ne utros­tru­če­na, dok se na glo­bal­noj ra­zi­ni u raz­dob­lju iz­me­đu 2004. i 2014. ra­di o sko­ku od 159 pos­to. Ra­sko­rak iz­me­đu po­nu­de i po­traž­nje nas­ta­je jer se sin­gle mal­tom sma­tra vi­ski pro­izve­den is­klju­či­vo iz ječ­me­nog sla­da ko­ji pro­la­zi jed­nu ili vi­še des­ti­la­ci­ja, ali sa­mo u jed­noj des­ti­le­ri­ji či­ji na­ziv i no­si.

Pro­izvo­di se u ogra­ni­če­nim se­ri­ja­ma, a bo­ca sin­gle mal­ta pri­je pu­šta­nja u pro­da­ju mo­ra od­le­ža­ti bar tri go­di­ne. “Nes­ta­ši­ca sta­rih i ri­jet­kih sin­gle malt vi­ski­ja već je za­po­če­la i bi­ti će sve iz­ra­že­ni­ja”, ka­že Ric­kesh Ki­sh­na­ni, po­kre­tač pr­vog fon­da ko­ji inves­ti­ra u vi­ski­je. Sto­ga su ne­ke des­ti­le­ri­je naj­a­vi­le po­ve­ća­nje pro­izvod­nje. Azi­ja s go­diš­njom po­traž­njom od od 250 mi­li­ju­na bo­ca uvozi pe­ti­nu glo­bal­ne pro­izvod­nje. Sto­ga ne iz­ne­na­đu­je da je u Hong Kon­gu 2014. na auk­ci­ji pro­da­na naj­skup­lja bo­ca Ma­cal­la­nov “M” vi­ski po ci­je­ni od 628.205 do­la­ra.

FOTOLIA

Ci­je­ne le­te u ne­bo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.