MER­CE­DE­SA U VE­LJA­ČI

RE­KORD­NA PRO­DA­JA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Auto­mo­bil­ski kon­cern Da­imler u ve­lja­či je za­bi­lje­žio re­kord­nu pro­da­ju vo­zi­la Mer­ce­des-Benz. Iz­vješ­će objav­lje­no u pe­tak po­ka­za­lo je rast od 11,2 pos­to ili 133.752 pro­da­nih vo­zi­la. Od­li­čan po­če­tak 2016. go­di­ne re­zul­tat je ras­ta pro­da­je Mer­ce­de­so­vih luk­suz­nih put­nič­kih vo­zi­la na tr­ži­šti­ma u nas­ta­ja­nju po­put ki­ne­skog za tre­ći­nu te na jed­nom od glav­nih tr­ži­šta - eu­rop­skom - za 14,5 pos­to. Kom­pa­ni­ja je iz­vi­jes­ti­la i o li­der­skoj po­zi­ci­ji u pre­mi­um ka­te­go­ri­ji u Ja­pa­nu, Aus­tra­li­ji, Ka­na­di i Taj­va­nu. Pad pro­da­je od tri pos­to za­bi­lje­žen je na ame­rič­kom tr­ži­štu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.