NAJ­S­NAŽ­NI­JI RAST ITA­LI­JE

OD 2011. GO­DI­NE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ta­li­jan­sko gos­po­dar­stvo u če­t­vr­tom je kvar­ta­lu 2015. po­ras­lo je­dan pos­to u us­po­red­bi s is­tim raz­dob­ljem go­di­nu ra­ni­je, naj­s­naž­ni­je od dru­gog tro­mje­se­čja 2011., po­ka­zu­ju po­da­ci ta­moš­njeg sta­tis­tič­kog ure­da Is­tat. Na tro­mje­seč­noj je ra­zi­ni rast ak­tiv­nos­ti u tre­ćem naj­ve­ćem gos­po­dar­stvu eurozone u zad­njem lanj­skom tro­mje­se­čju iz­no­sio mr­ša­vih 0,1 pos­to. Us­po­red­be ra­di, nje­mač­ko gos­po­dar­stvo, naj­ve­će u euro­zo­ni, u zad­njem je kvar­ta­lu na go­diš­njoj ra­zi­ni po­ras­lo za 2,1 pos­to, a fran­cu­sko, dru­go naj­ve­će u 19-čla­noj euro­zo­ni, za 1,4 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.