Han­že­ko­vić pre­uzi­ma Slo­bod­nu

Di­oni­ča­ri­ma po­nu­đe­no 16,5 ku­na po di­oni­ci

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Zagreb Hr­vat­ska agen­ci­ja za nad­zor fi­nan­cij­skih us­lu­ga (Hanfa) na sjed­ni­ci u pe­tak odo­bri­la je za­gre­bač­kom odvjetniku Ma­ri­ja­nu Han­že­ko­vi­ću do­bro­volj­nu po­nu­du za pre­uzi­ma­nje nak­lad­nič­ke ku­će Slo­bod­na Dal­ma­ci­ja. Di­oni­ča­ri­ma Slo­bod­ne ko­ji dr­že ma­nje od pet pos­to udje­la po­nu­dit će se 16,5 ku­na po di­oni­ci. Tr­žiš­na ci­je­na iz­no­si 33 ku­ne, ali je ci­je­na u po­nu­di zbog ne­lik­vid­nos­ti di­oni­ce odre­đe­na ela­bo­ra­tom. Ina­če, Hanfa je 4. ruj­na 2015. u rje­še­nju ut­vr­di­la da je za Han­že­ko­vi­ća i Eu­ro­pa­press Hol­ding (EPH) nas­ta­la obve­za pre­uzi­ma­nja na što je od­go­vo­re­no uprav­nom tužbom. Ti­me su odgođeni učin­ci Han­fi­na rje­še­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.