Ne­ga­tiv­ne ka­ma­te po­gub­ne su za glo­bal­nu eko­no­mi­ju

Bur­ze

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - VA­LEN­TI­NA WI­ES­NER MI­JIĆ/VL va­len­ti­na.wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net

Alarm Ban­ka za me­đu­na­rod­na po­rav­na­nja skep­tič­na pre­ma mo­ne­tar­noj po­li­ti­ci

BIS za­klju­ču­je ka­ko je sve vi­še do­ka­za da ne­ga­tiv­ne ka­mat­ne sto­pe ne po­ti­ču rast, a uz­ro­ku­ju nes­ta­bil­nos­ti u fi­nan­cij­skom svi­je­tu

Ne­ga­tiv­ne ka­mat­ne sto­pe ko­je ne­ke dr­ža­ve ko­ris­te ka­ko bi po­kre­nu­le inves­ti­ci­je i po­ve­ća­le in­fla­ci­ju di­je­lom im ko­ris­te, ali za glo­bal­nu su eko­no­mi­ju po­gub­ne, upo­zo­ri­la je Ban­ka za me­đu­na­rod­na po­rav­na­nja (BIS) sa sje­di­štem u Ba­se­lu, u fi­nan­cij­skom svi­je­tu poz­na­ta kao “središnja ban­ka sre­diš­njih ba­na­ka”. U ne­dje­lju su ana­li­ti­ča­ri BISa obja­vi­li čak dvi­je odvo­je­ne bi­lje­ške.

Ban­ke će iz­lu­dje­ti

U nji­ma su pot­cr­ta­li da je glo­bal­na eko­nom­ska po­za­di­na vr­lo ra­nji­va te da ne­ga­tiv­ne ka­ma­te pos­ta­ju re­al­nost za sve ve­ći broj ze­ma­lja, bu­du­ći da nji­ho­ve sre­diš­nje ban­ke

tra­že na­čin da po­tak­nu re­al­ni rast i pri­tom se su­oča­va­ju sa iz­a­zo­vi­ma kao što je pad ci­je­na naf­te. “Pri­pre­ma se olu­ja u glo­bal­noj eko­no­mi­ji, di­je­lom uz­ro­ko­va­na ti­me što vla­da­ma svug­dje u svi­je­tu po­nes­ta­je op­ci­ja mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke. Mo­žda ne vi­di­mo gro­mo­ve iz ve­dra ne­ba, ali zna­ko­vi se mo­gu pri­mi­je­ti­ti već ne­ko vri­je­me”, is­ti­če čel­nik BISa Cla­udio Bo­rio u iz­vješ­ću nas­lov­lje­nom “Te­ški mir otva­ra vra­ta tur­bu­len­ci­ji”. U tom do­ku­men­tu na­po­mi­nje da bi 2016. mo­gla bi­ti go­di­na u ko­joj će sre­diš­nje ban­ke “stvar­no iz­lu­dje­ti”. Po­di­za­nje ka­mat­ne sto­pe ame­rič­kog FE­Da u pro­sin­cu ni­je pu­no po­re­me­ti­lo taj “te­ški mir” o ko­jem go­vo­ri, a ko­ji je na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma vla­dao proš­le go­di­ne, no no­va je go­di­na, ka­že Bo­rio, star­ta­la tur­bu­lent­no, jed­nim od naj­go­rih po­tre­sa na tr­ži­šti­ma ka­pi­ta­la od po­čet­ka kri­ze.

Gos­po­dar­stvo pa­ti

Us­po­ra­va­nje Ki­ne i sla­bost ras­tu­ćih tr­ži­šta us­mje­ri­li su no­vac u si­gur­ne zo­ne obvez­nič­kih tr­ži­šta. U dru­goj fa­zi, po­gor­ša­nje glo­bal­nih po­ka­za­te­lja na­tje­ra­lo je sre­diš­nje ban­ke na dalj­nje sma­nje­nje ka­mat­nih sto­pa i po­tak­nu­lo za­bri­nu­tost za pro­fi­ta­bil­nost ba­na­ka či­je su se di­oni­ce su­no­vra­ti­le. Čak je i središnja ban­ka Ja­pa­na iz­ne­na­di­la tr­ži­šta ne­ga­tiv­nom re­fe­rent­nom ka­ma­tom na­kon što je ECB naj­a­vio mo­gu­ću reviziju svo­je mo­ne­tar­ne po­li­ti- ke. Zbog sve­ga to­ga, us­li­jed sma­nje­nja prog­no­za glo­bal­nog ras­ta, bu­ja za­bri­nu­tost zbog po­nes­ta­ja­nja op­ci­ja u po­li­ti­ka­ma sre­diš­njih ba­na­ka, sma­tra­ju eko­no­mis­ti BICa Mor­ten Lin­ne­mann Bech i Aytek Mal­k­ho­zov ko­ji su, u za­seb­nom iz­vje­šta­ju, ana­li­zi­ra­li po­s­lje­di­ce do­tad ne­za­mis­li­ve po­li­ti­ke ne­ga­tiv­nih ka­ma­ta ko­ja je za­mi­je­ni­la po­li­ti­ku nul­tih ka­ma­ta. Za­klju­či­li su da je sve te­že ig­no­ri­ra­ti do­ka­ze da ne­ga­tiv­ne ka­mat­ne ne po­ti­ču glo­bal­ni rast. Iako mo­gu bi­ti do­bar na­čin da po­je­di­ne zem­lje os­la­be svo­ju va­lu­tu i po­ve­ća­ju iz­voz, svjet­sko gos­po­dar­stvo kao cje­li­na pa­ti.

PO­GOR­ŠA­NJE EKO­NOM­SKIH PO­KA­ZA­TE­LJA TJE­RA SRE­DIŠ­NJE BAN­KE NA DALJ­NJE SNI­ŽA­VA­NJE KA­MA­TA ŠTO PAK PO­TI­ČE ZA­BRI­NU­TOST ZA PRO­FI­TA­BIL­NOST BA­NA­KA

FOTOLIA

Eu­rop­ska središnja ban­ka pre­dvo­di trend ne­ga­tiv­nih ka­mat­nih sto­pa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.