STA­RA DR­ŽAV­NA VO­ZI­LA

IDU NA JAV­NU DRAŽ­BU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dio voz­nog par­ka dr­žav­nih ins­ti­tu­ci­ja bit će u su­bo­tu 12. ožuj­ka po­nu­đen na draž­bi u or­ga­ni­za­ci­ji tvrt­ke TRCZ, a za­in­te­re­si­ra­ni kup­ci mo­ći će se na­tje­ca­ti za vo­zi­la mi­nis­tar­sta­va, HEP-a, Hr­vat­skih vo­da, Hr­vat­ske po­šte te dru­gih dr­žav­nih ti­je­la, jav­nih tvrt­ki i agen­ci­ja. U po­nu­di su 203 vo­zi­la svih mar­ki i bren­do­va. Draž­ba će po­če­ti u 9 sa­ti u pros­tor KNAP-a - Ka­za­li­šta na Peš­će­ni­ci. Vo­zi­la se mo­gu pre­gle­da­ti 10. i 11. ožuj­ka od 10 do 14 sa­ti u TRCZ-ovom skla­di­štu u Do­njoj Ze­li­ni. Po­pis i fo­to­gra­fi­je vo­zi­la po­nu­đe­nih na draž­bi ogla­še­ni su i na in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma tvrt­ke. Me­đu po­nu­đe­nim mo­de­li­ma su broj­ni ma­nji auto­mo­bi­li, li­mu­zi­ne i kom­bi vo­zi­la te mo­to­cik­li, a po­čet­ne ci­je­ne kre­ću se od ne­ko­li­ko sto­ti­na do ne­ko­li­ko de­se­ta­ka ti­su­ća ku­na. Da bi su­dje­lo­va­li u draž­bi, kup­ci mo­ra­ju upla­ti­ti 10 pos­to vri­jed­nos­ti po­čet­ne ci­je­ne vo­zi­la za ko­je se na­tje­ču.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.