Osječ­ki stu­den­ti pra­va na prak­su u čla­ni­ce HUP-a

Uče­nje o kor­po­ra­tiv­nom funk­ci­oni­ra­nju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Osijek Prav­ni fa­kul­tet u Osi­je­ku i Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca (HUP) pot­pi­sa­li su u po­ne­dje­ljak spo­ra­zum o su­rad­nji ko­ji će omo­gu­ći­ti osi­ječ­kim stu­den­ti­ma pra­va, po­se­bi­ce oni­ma za­in­te­re­si­ra­nim za kor­po­ra­tiv­no pra­vo, da oba­ve prak­su u tvrt­ka­ma čla­ni­ca­ma HUPa. Ber­nard Ja­ke­lić, za­mje­nik glav­nog di­rek­to­ra HUPa, oci­je­nio je ka­ko je ovaj pro­gram pra­va pri­li­ka i za poslodavce i za stu­den­te. Ja­ke­lić sma­tra da će ovaj pro­gram omo­gu­ći­ti stu­den­ti­ma da i sa­mi stek­nu uvid u ono što je da­nas ak­tu­al­no, ko­ja zna­nja se tra­že te da osje­te ka­ko sve to o če­mu uče uži­vo i funk­ci­oni­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.