IS­E­LI­LA BI SE VA­NI ZBOG POS­LA

PO­LO­VI­CA IS­PI­TA­NIH ////

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Go­to­vo po­lo­vi­ca is­pi­ta­ni­ka (48%) ko­ji su su­dje­lo­va­li u an­ke­ti por­ta­la MojPo­sao pre­se­li­la bi se ra­di (bo­ljeg) pos­la u bi­lo ko­ju zem­lju svi­je­ta. Me­đu že­lje­nim lokacijama su Aus­tra­li­ja, Švi­car­ska, Nor­ve­ška, SAD, Ka­na­da, Is­land i No­vi Ze­land. Ra­di pos­la če­t­vr­ti­na is­pi­ta­ni­ka pre­se­li­la bi se sa­mo u zem­lje EU, po­ka­za­la je an­ke­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.