SR­BI­JA­GAS 2015. GO­DI­NU

ZA­VR­ŠIO U PLU­SU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Jav­no po­du­ze­će Sr­bi­ja­gas ko­je je go­di­na­ma va­ži­lo za naj­ve­ćeg sr­p­skog gu­bi­ta­ša, 2015. je iz­ne­na­da za­vr­ši­lo u plu­su. Pre­ma pr­vim po­da­ci­ma Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva iz Iz­vje­šta­ja jav­nih po­du­ze­ća, Sr­bi­ja­gas je go­di­nu za­vr­šio sa za­ra­dom od go­to­vo tri mi­li­jar­de di­na­ra. Plan za 2015. bio je mi­nus od 6,7 mi­li­jar­di di­na­ra, ali je umjes­to to­ga Sr­bi­ja­gas os­tva­rio ne­to pri­hod. ta kom­pa­ni­ja je 2013. za­vr­ši­la s mi­nu­som od čak 49,7 mi­li­jar­di di­na­ra, a 2014. ma­njak je iz­no­sio 45 mi­li­jar­di di­na­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.