VLA­DA DA­LA LE­SKOV­CU

NO­VAC ZA JEANCI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Vla­da Sr­bi­je je na sjed­ni­ci odr­ža­noj proš­log tjed­na, do­ni­je­la od­lu­ku da iz pro­ra­čun­skih re­zer­vi upla­ti lo­kal­nim vlas­ti­ma u Le­skov­cu 100 mi­li­ju­na di­na­ra zbog, ka­ko se u od­lu­ci na­vo­di, ne­do­volj­nih pri­ho­da za lo­kal­ni pro­ra­čun. Taj no­vac će, ka­ko je već naj­av­lji­vao gra­do­na­čel­nik Le­skov­ca Goran Cve­ta­no­vić, bi­ti is­ko­ri­šten za iz­grad­nju no­vog po­go­na tur­ske tek­s­til­ne kom­pa­ni­je Jeanci Sr­bi­ja. Oče­ku­je se da će tvor­ni­ca bi­ti iz­gra­đe­na u to­ku ove go­di­ne i da će za­pos­li­ti oko 1000 rad­ni­ka. Do­sad, vla­da Sr­bi­je iz­dvo­ji­la je vi­še od 400 mi­li­ona di­na­ra za grad Le­sko­vac.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.