ODR­ŽAN PR­VI BLOGGER BAZAAR

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA & PRODAJA -

Mod­ni ko­lek­tiv za­po­čeo je su­rad­nju s poz­na­tim hr­vat­skim mod­nim blo­ge­ri­ca­ma Ma­ri­nom Du­gić, Ma­te­om Fraj­sber­ger, Anom Ka­ra­džo­le i Ma­ri­jom Nik­šić te su or­ga­ni­zi­ra­li pr­vi blo­ger­ski buv­ljak, Blogger Bazaar. Buv­ljak se odr­žao u su­bo­tu 5. ožuj­ka u Mod­nom Ko­lek­ti­vu u Tkal­či­će­voj uli­ci, a ovom pri­go­dom su blo­ge­ri­ce od­lu­či­le otvo­ri­ti svo­je or­ma­re i ko­ma­de odje­će ko­je vi­še ne no­se po­nu­di­le po pri­mam­lji­vim ‘buv­ljak’ ci­je­na­ma. Ina­če, Mod­ni ko­lek­tiv za­jed­ni­ca je za­ljub­lje­ni­ka u mo­du, a za­čet­ni­ce ovog mod­nog pro­jek­ta Ni­ka Ba­lon i Ma­tea Bajt otvo­ri­le si i pr­vi za­jed­nič­ki or­mar na ovim pros­to­ri­ma gdje svat­ko mo­že do­ći i po­su­di­ti ko­mad odje­će ili ci­je­li out­fit po že­lji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.