RE­GI­ONAL­NIH GU­BIT­NI­KA

CROBEX U SKU­PI­NI

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE23 -

Dok bur­zov­ni is­tok Eu­ro­pe po­ka­zu­je ove go­di­ne za­vid­ne re­zul­ta­te, u re­gi­ji je i da­lje pri­su­tan ne­ga­ti­van sen­ti­ment. Pre­ma ana­li­zi por­ta­la iCa­pi­tal, me­đu bur­zov­nim in­dek­si­ma sred­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe naj­bo­lji re­zul­tat os­tva­rio je slo­vač­ki in­deks SKSM s pre­ko 10 pos­to ras­ta. Osim nje­ga, po­zi­ti­van re­zul­tat za sa­da bi­lje­že još es­ton­ski, le­ton­ski, ma­đar­ski i polj­ski in­deks ko­ji su ras­li iz­me­đu je­dan i se­dam pos­to. U mi­nu­su su uz do­ma­ći CROBEX od 5,15 pos­to još i in­dek­si u Slo­ve­ni­ji, Bu­gar­skoj, Aus­tri­ji, Ru­munj­skoj, Če­škoj i Sr­bi­ji. Naj­lo­ši­ja je si­tu­aci­ja na Be­ograd­skoj bur­zi či­ji je in­deks BELEX15 u mi­nu­su 8,3 pos­to. Za us­po­red­bu, MSCI Fron­ti­er Mar­kets u mi­nu­su je dva pos­to.

U ovoj go­di­ni pad od 5,15 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.