ZLA­TO BLI­ZU NAJ­VI­ŠE CI­JE­NE U 13 MJE­SE­CI

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE23 -

Ci­je­na zlata kre­ta­la se u po­ne­dje­ljak vr­lo bli­zu naj­vi­še ra­zi­ne u po­s­ljed­njih 13 mje­se­ci ko­ja je dosegnuta kra­jem proš­lo­ga tjed­na. Un­com zlata tr­go­va­lo se u po­ne­dje­ljak po ci­je­ni od 1272 do­la­ra što je vr­lo bli­zu naj­vi­šoj ci­je­ni u vi­še od go­di­nu da­na od 1279 do­la­ra pos­tig­nu­toj u pe­tak. Us­pon ci­je­ne zlata po­s­ljed­njih da­na uz­ro­ko­van je sni­že­nim oče­ki­va­nji­ma da će ame­rič­ka središnja ban­ka Fed na za­sje­da­nju u ožuj­ku nas­ta­vi­ti s po­di­za­njem ka­mat­nih sto­pa. Na­kon što su sto­pe po­dig­nu­te u pro­sin­cu po pr­vi pu­ta u de­set go­di­na, tr­ži­šte sa­da oče­ku­je da će se Fed za slje­de­ći ko­rak od­lu­či­ti tek u lip­nju. Ci­je­na zlata ras­te ci­je­lu ovu go­di­nu, a ve­lja­ča je s ras­tom od de­vet pos­to naj­bo­lja ve­lja­ča za zla­to od 1979. go­di­ne. Me­đu­tim, ana­li­ti­ča­ri ban­ke HSBC ocje­nju­ju ka­ko bi ci­je­na zlata u na­red­nom raz­dob­lju mo­gla os­la­bi­ti jer će inves­ti­to­ri unov­ča­va­ti do­bit­ke.

Do­seg­nu­to 1272 do­la­ra za un­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.